Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Personāla daļa

Personāla daļa ir Centra struktūrvienība, kas realizē centra uzdevumus personāla plānošanas, uzskaites veikšanas, kvalitātes vadības un darba drošības un aizsardzības jomā.
 
Personāla daļas funkcijas:

 • izstrādāt un aktualizēt Centra amatu sarakstu, nodrošināt pamatotu amata vietu skaita regulāciju un to racionālu izmantošanu;
 • veikt kontroli pār Centra darbinieku un amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atalgojuma noteikšanu;
 • nodrošināt Centra darbinieku un amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm pretendentu atlasi uz vakantajām Centra darba vietām vai amatiem;
 • nodrošināt ikgadējo vai kārtējo Centra darbinieku un amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības rezultātu novērtēšanu un viņu kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • sagatavot un iesniegt Centra priekšniekam Personāla daļas sagatavotos rīkojumu projektus par Centra darbinieku un amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm pieņemšanu darbā, pārcelšanu darbā, atlaišanu no darba, atvaļinājumu piešķiršanu, apbalvojumu piešķiršanu un citiem ar darba (dienesta) gaitu saistītiem jautājumiem, kas ietilpst Personāla daļas kompetencē;
 • nodrošināt Centra darbinieku un amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm personas lietu glabāšanu un uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, izdarīt tajās ar darba (dienesta) gaitu saistītos ierakstus;
 • nodrošināt Centra caurlaižu izsniegšanu un uzskaiti;
 • nodrošināt datu ievadi un aktualizāciju par Centra darbiniekiem un amatpersonām informācijas sistēmā „Iekšlietu ministrijas personālsastāvs”;
 • sagatavot priekšlikumus Centra priekšniekam par pakāpju piešķiršanu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;
 • izskatīt privātpersonu iesniegumus, ierosinājumus vai sūdzības un sagatavot vai sniegt atbildes likumā noteiktajā kārtībā;
 • piedalīties tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādāšanā, izvērtēšanā un sagatavot atzinumus par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem Daļas kompetences ietvaros;
 • analizēt un iesniegt informāciju par Centra vakantajām darba vietām un amatiem, pieņemšanu darbā (dienestā), atlaišanu no darba (dienesta), personāla kvalitatīvo sastāvu un citu informāciju saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.